Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Montag, 13 Juli 2009

Regulamin

Written by 
Rate this item
(0 votes)


Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

Postanowienia ogólne

§1
Zbiory biblioteczne Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta udostępnia się:

1/ w Czytelni,
2/ poprzez wypożyczanie poza Bibliotekę doktorantom i pracownikom CSNiE im. Willy'ego Brandta,
3/ poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

§2
Prawo do korzystania z Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta mają:

1/ użytkownicy indywidualni.
2/ biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych.

§3

 

Korzystający ze zbiorów i katalogów Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta mają obowiązek szanowania udostępnionychim materiałów oraz warsztatu informacyjnego i są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Abyuniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, czytelnik ma obowiązek zauważone defekty zgłosić bibliotekarzowi,
§4

 

 Godziny udostępniania zbiorów Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta podaje się do wiadomości użytkowników poprzezwywieszenie harmonogramu. O każdorazowej zmianie czasu udostępniania zbiorów informuje się czytelników poprzezwywieszenie osobnego zawiadomienia.
II.  Czytelnia
§5

 

Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zainteresowani księgozbiorem Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta, posiadającyi mogący okazać ważny dokument tożsamości.
§6
Użytkowników Czytelni obowiązuje:

1/ pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, torebek, plecaków, itp.,
2/ czytelny wpis do księgi odwiedzin oraz okazanie i pozostawienie a bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości,
3/ zachowanie ciszy i zakaz używania telefonów komórkowych.
4/ zakaz spożywania posiłków, napojów, palenia tytoniu, itp.,
5/ uzyskanie zgody bibliotekarza na korzystanie z prywatnego sprzętu elektronicznego.
6/ zakaz kopiowania zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych,
7/ zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnie.

§7

Korzystanie z księgozbioru Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta i prasy bieżącej w Czytelni:

1/ odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości,
2/ uwarunkowane jest wypełnieniem przez czytelnika i przekazaniem  bibliotekarzowi podpisanych rewersów zawierających dane materiałów bibliotecznych i dane osobowe,
3/ ograniczone jest do jednoczesnego użytkowania pięciu egzemplarzy dzieł zwartych, pięciu
egzemplarzy prasy bieżącej, a w przypadku czasopism jednego rocznika.
4/ nakłada na czytelnika obowiązek szanowania powierzonych mu materiałów bibliotecznych oraz ich zwrotu bibliotekarzowi w chwili zakończenia pracy,
5/ w celach kserograficznych odbywa się za zgodą bibliotekarza oraz wyłącznie w budynku CSNiE im. Willy'ego Brandta.

§8

Stanowisko komputerowe w Czytelni

1/ przeznaczone jest wyłącznie do przeglądania katalogu online Biblioteki CSNiE im. Willy'ego Brandta,
2/ udostępniane jest użytkownikom przez bibliotekarza.

III. Wypożyczenia miejscowe

§9

Prawo do wypożyczeń miejscowych:
1/ mają wyłącznie doktoranci i pracownicy CSNiE im. Willy Brandta,
2/ nabywane jest z chwilą uzyskania karty bibliotecznej wydanej w Bibliotece CSNiE im. Willy'ego Brandta.

§10


Karta biblioteczna Biblioteki CSNiE im. Wiliy Brandta

1/ jest płatna, wysokość opłaty ustala Dyrektor CSNiE im. Willy Branda.,
2/ jest wydawana na podstawie ważnego dowodu tożsamości, w przypadku doktorantów - również aktualnego wpisu na rok akademicki.
3/ jest ważna na okres danego roku akademickiego.
4/ jest prolongowana po dokonaniu rozliczenia wypożyczeń w bibliotece CSNiE im. Willy'ego Brandta za dany rok akademicki.
5/ traci ważność w przypadku zmiany miejsca pracy, studiów oraz decyzją Rady Bibliotecznej na skutek naruszenia Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

6/ może być wystawiona ponownie w przypadku jej zagubienia na koszt właściciela.

§11

Rewersy dla wypożyczeń książek z Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta

1/ muszą zawierać dane osoby wypożyczającej i dane zamawianych materiałów bibliotecznych,
2/ należy przedłożyć bibliotekarzowi wraz z ważną kartą biblioteczną,
3/ stanowią dowód zawarcia umowy użyczenia zgodnie z art.. 714-719 Kodeksu Cywilnego,
4/ podlegają zwrotowi z chwilą oddania przez użytkownika wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

§12
 
Biblioteka CSNiE im. Wiliy Brandta wypożycza książki:

1/ pracownikom naukowym CSNiE im. Willy Brandta na okres 1  miesiąca w ilości 8 woluminów, z możliwością prolongaty,
2/ doktorantom CSNiE im. Wiliy Brandta na okres 2 tygodni w ilości 5 woluminów, z możliwością prolongaty,
3/ w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora. na szczególnych zasadach.

§13

Materiały wypożyczone:

1/ podlegają zwrotowi w oznaczonym terminie; w przypadku niedotrzymania terminówzwrotu czytelnik otrzyma upomnienie pod sankcją blokady i wstrzymania prawa do wypożyczeń,
2/ mogą podlegać wcześniejszemu zwrotowi na prośbę, bibliotekarza w uzasadnionych przypadkach,
3/ mogą być prolongowane, po uprzednim przedłożeniu ich w bibliotece,
4/ powierzone są odpowiedzialności czytelnika za ich stan techniczny.
5/ uszkodzone lub zagubione przez czytelnika muszą być przez niego odkupione w wydaniu takim samym bądź nowszym.

§14

Biblioteka CSNiE im. Willy Brandta nie wypożycza:

1/ czasopism,
2/ wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
3/ publikacji rzadkich, trudnych do nabycia,
4/ publikacji o charakterze podręcznikowym.

 
IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne
§15

Wypożyczenia międzybiblioteczne dla użytkowników Biblioteki  CSNiE im. Willy Brandta prowadzone są:
1/ na zasadzie wzajemności bibliotek w obiegu krajowym,
2/ wyłącznie za zgodą Dyrektora CSNiE im. Willy Brandta,
3/ pod warunkiem potwierdzonego braku poszukiwanej publikacji w bibliotekach wrocławskich.
4/ na podstawie rewersu tradycyjnego bądź elektronicznego na okres ustalony przez bibliotekę wysyłającą,
5/ za zobowiązaniem pełnego zabezpieczenia nadesłanych materiałów i ich terminowego zwrotu.

V. Postanowienia końcowe

§16
Nieprzestrzeganie przez czytelnika niniejszego Regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie go prawa do korzystania z usług Biblioteki CSNiE im. Willy'ego  Brandta.
§17

 

Uwagi i dezyderaty dotyczące udostępniania zbiorów można zgłaszać bibliotekarzowi oraz Dyrektorowi CSNiE im. Willy'ego Brandta.
§18
Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniu niniejszego Regulaminu leży w| kompetencji Dyrektora CSNiE im. Willy Brandta.

§19

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta, został pozytywnie zaopiniowany przez
l/ Radę Biblioteczną CSNiE,
2/ Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
3/ Radę Naukową Biblioteki Uniwersyteckiej,
4/ Komisję Biblioteczną

§20

Zmiany do poszczególnych zasad mogą być wprowadzone z zachowaniem procedury obowiązującej przy ich uchwalaniu.

 

 

 

Read 69630 times Last modified on Freitag, 19 November 2010 07:38
More in this category: « Ogłoszenie Katalog »