Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)

WBZ

Archiwum
Administrator

Administrator

Montag, 13 Juli 2009 06:30

Regulamin


Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

Postanowienia ogólne

§1
Zbiory biblioteczne Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta udostępnia się:

1/ w Czytelni,
2/ poprzez wypożyczanie poza Bibliotekę doktorantom i pracownikom CSNiE im. Willy'ego Brandta,
3/ poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne.

§2
Prawo do korzystania z Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta mają:

1/ użytkownicy indywidualni.
2/ biblioteki uprawnione do wypożyczeń międzybibliotecznych.

§3

 

Korzystający ze zbiorów i katalogów Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta mają obowiązek szanowania udostępnionychim materiałów oraz warsztatu informacyjnego i są odpowiedzialni za wszelkie straty i braki powstałe z ich winy. Abyuniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia, czytelnik ma obowiązek zauważone defekty zgłosić bibliotekarzowi,
§4

 

 Godziny udostępniania zbiorów Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta podaje się do wiadomości użytkowników poprzezwywieszenie harmonogramu. O każdorazowej zmianie czasu udostępniania zbiorów informuje się czytelników poprzezwywieszenie osobnego zawiadomienia.
II.  Czytelnia
§5

 

Prawo do korzystania z Czytelni mają wszyscy zainteresowani księgozbiorem Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta, posiadającyi mogący okazać ważny dokument tożsamości.
§6
Użytkowników Czytelni obowiązuje:

1/ pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, torebek, plecaków, itp.,
2/ czytelny wpis do księgi odwiedzin oraz okazanie i pozostawienie a bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości,
3/ zachowanie ciszy i zakaz używania telefonów komórkowych.
4/ zakaz spożywania posiłków, napojów, palenia tytoniu, itp.,
5/ uzyskanie zgody bibliotekarza na korzystanie z prywatnego sprzętu elektronicznego.
6/ zakaz kopiowania zbiorów przy użyciu prywatnych urządzeń elektronicznych,
7/ zakaz wynoszenia materiałów bibliotecznych poza Czytelnie.

§7

Korzystanie z księgozbioru Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta i prasy bieżącej w Czytelni:

1/ odbywa się po okazaniu dokumentu tożsamości,
2/ uwarunkowane jest wypełnieniem przez czytelnika i przekazaniem  bibliotekarzowi podpisanych rewersów zawierających dane materiałów bibliotecznych i dane osobowe,
3/ ograniczone jest do jednoczesnego użytkowania pięciu egzemplarzy dzieł zwartych, pięciu
egzemplarzy prasy bieżącej, a w przypadku czasopism jednego rocznika.
4/ nakłada na czytelnika obowiązek szanowania powierzonych mu materiałów bibliotecznych oraz ich zwrotu bibliotekarzowi w chwili zakończenia pracy,
5/ w celach kserograficznych odbywa się za zgodą bibliotekarza oraz wyłącznie w budynku CSNiE im. Willy'ego Brandta.

§8

Stanowisko komputerowe w Czytelni

1/ przeznaczone jest wyłącznie do przeglądania katalogu online Biblioteki CSNiE im. Willy'ego Brandta,
2/ udostępniane jest użytkownikom przez bibliotekarza.

III. Wypożyczenia miejscowe

§9

Prawo do wypożyczeń miejscowych:
1/ mają wyłącznie doktoranci i pracownicy CSNiE im. Willy Brandta,
2/ nabywane jest z chwilą uzyskania karty bibliotecznej wydanej w Bibliotece CSNiE im. Willy'ego Brandta.

§10


Karta biblioteczna Biblioteki CSNiE im. Wiliy Brandta

1/ jest płatna, wysokość opłaty ustala Dyrektor CSNiE im. Willy Branda.,
2/ jest wydawana na podstawie ważnego dowodu tożsamości, w przypadku doktorantów - również aktualnego wpisu na rok akademicki.
3/ jest ważna na okres danego roku akademickiego.
4/ jest prolongowana po dokonaniu rozliczenia wypożyczeń w bibliotece CSNiE im. Willy'ego Brandta za dany rok akademicki.
5/ traci ważność w przypadku zmiany miejsca pracy, studiów oraz decyzją Rady Bibliotecznej na skutek naruszenia Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

6/ może być wystawiona ponownie w przypadku jej zagubienia na koszt właściciela.

§11

Rewersy dla wypożyczeń książek z Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta

1/ muszą zawierać dane osoby wypożyczającej i dane zamawianych materiałów bibliotecznych,
2/ należy przedłożyć bibliotekarzowi wraz z ważną kartą biblioteczną,
3/ stanowią dowód zawarcia umowy użyczenia zgodnie z art.. 714-719 Kodeksu Cywilnego,
4/ podlegają zwrotowi z chwilą oddania przez użytkownika wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

§12
 
Biblioteka CSNiE im. Wiliy Brandta wypożycza książki:

1/ pracownikom naukowym CSNiE im. Willy Brandta na okres 1  miesiąca w ilości 8 woluminów, z możliwością prolongaty,
2/ doktorantom CSNiE im. Wiliy Brandta na okres 2 tygodni w ilości 5 woluminów, z możliwością prolongaty,
3/ w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora. na szczególnych zasadach.

§13

Materiały wypożyczone:

1/ podlegają zwrotowi w oznaczonym terminie; w przypadku niedotrzymania terminówzwrotu czytelnik otrzyma upomnienie pod sankcją blokady i wstrzymania prawa do wypożyczeń,
2/ mogą podlegać wcześniejszemu zwrotowi na prośbę, bibliotekarza w uzasadnionych przypadkach,
3/ mogą być prolongowane, po uprzednim przedłożeniu ich w bibliotece,
4/ powierzone są odpowiedzialności czytelnika za ich stan techniczny.
5/ uszkodzone lub zagubione przez czytelnika muszą być przez niego odkupione w wydaniu takim samym bądź nowszym.

§14

Biblioteka CSNiE im. Willy Brandta nie wypożycza:

1/ czasopism,
2/ wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych,
3/ publikacji rzadkich, trudnych do nabycia,
4/ publikacji o charakterze podręcznikowym.

 
IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne
§15

Wypożyczenia międzybiblioteczne dla użytkowników Biblioteki  CSNiE im. Willy Brandta prowadzone są:
1/ na zasadzie wzajemności bibliotek w obiegu krajowym,
2/ wyłącznie za zgodą Dyrektora CSNiE im. Willy Brandta,
3/ pod warunkiem potwierdzonego braku poszukiwanej publikacji w bibliotekach wrocławskich.
4/ na podstawie rewersu tradycyjnego bądź elektronicznego na okres ustalony przez bibliotekę wysyłającą,
5/ za zobowiązaniem pełnego zabezpieczenia nadesłanych materiałów i ich terminowego zwrotu.

V. Postanowienia końcowe

§16
Nieprzestrzeganie przez czytelnika niniejszego Regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie go prawa do korzystania z usług Biblioteki CSNiE im. Willy'ego  Brandta.
§17

 

Uwagi i dezyderaty dotyczące udostępniania zbiorów można zgłaszać bibliotekarzowi oraz Dyrektorowi CSNiE im. Willy'ego Brandta.
§18
Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniu niniejszego Regulaminu leży w| kompetencji Dyrektora CSNiE im. Willy Brandta.

§19

Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki CSNiE im. Willy Brandta, został pozytywnie zaopiniowany przez
l/ Radę Biblioteczną CSNiE,
2/ Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej.
3/ Radę Naukową Biblioteki Uniwersyteckiej,
4/ Komisję Biblioteczną

§20

Zmiany do poszczególnych zasad mogą być wprowadzone z zachowaniem procedury obowiązującej przy ich uchwalaniu.

 

 

 

Montag, 13 Juli 2009 06:29

Katalog

Montag, 13 Juli 2009 06:29

czasopisma biblioteki csne

czasopisma


 

Wykaz dostępnych czasopism:

 • Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie
 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
 • Borussia
 • Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
 • Inter finitimos
 • Jahrbuch der Europäischen Integration
 • Karta
 • Die Politische Meinung
 • Polski Przegląd  Dyplomatyczny
 • Przegląd Zachodni
 • Rocznik Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandt
 • Sicherheit und Frieden
 • Silesia Nova
 • Welttrends
 • Zbliżenia Polska-Niemcy
 • Zeszyty Instytutu Zachodniego
 • Zeithistorische Forschungen
Montag, 13 Juli 2009 06:29

historia biblioteki csne

 

Biblioteka CSNE powstała w 2002r. W tym celu pozyskano dwie znaczące darowizny: księgozbiór prof. Andrzeja Kamińskiego, badacza dziejów Niemiec i stosunków polsko-niemieckich oraz część księgozbioru prof. Władysława Bartoszewskiego, byłego ministra spraw zagranicznych RP. Jednocześnie złożono wnioski na zakup najnowszej literatury naukowej w Deutsche Forschungsgemeinschaft oraz w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Obie instytucje wsparły budowę i rozbudowę księgozbioru Biblioteki również w następnych latach.
 

Zbiory biblioteki uzupełniane są także dzięki kolejnym darczyńcom. Książki przekazali do biblioteki CSNE m.in.:
prof. Helmut Bleiber (†), prof. Włodzimierz Borodziej (Warszawa), prof. Władysław Bartoszewski (Warszawa), prof. Winfried Böttcher (Aachen), prof. Arno Herzig (Hamburg), dr Margareth Jochimsen, prof. Andrzej Kamiński (†), prof. Manfred Kerner (Berlin), prof. Caspar Kulenkampff (†), Gabrielle Leser (Warszawa), dr Christoph von Marshall (New York), Theo Mechtenberg, prof. Ernst Nolte, prof. Siegfried Schmidt (Münster), prof. Willfried Spohn (†), prof. Arnold Sywottek (†), prof. Mieczysław Tomala (Warszawa), prof. Stefan Troebst (Leipzig / Berlin), prof. Johannes Tuchel (Berlin), prof. Heinrich August Winkler (Berlin), a także pracownicy Centrum.

 

Nasi darczyńcy to również instytucje: Fundacja Roberta Boscha (Stuttgart), Fundacja Konrada Adenauera (Warszawa/Sankt Augustin), Sächsiche Landeszentrale für politische Bildung (Drezno), DAAD (Warszawa/Bonn), Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (Lipsk), ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius (Hamburg), Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung (TU Dresden), Institut für Demoskopie Allensbach, Martin-Opitz-Bibliothek (Herne), Niemiecki Instytut Historyczny (Warszawa).

 

Biblioteka CSNE posiada w swoich zbiorach tytuły nieosiągalne bądź trudno dostępne w innych polskich bibliotekach, np.: stenogramy niemieckiego Bundestagu i Bundesratu (Verhandlungen des Deutschen Bundestages und des Bundesrates), Roczniki Instytutu Badania Opinii Publicznej Allensbach (Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie), kompletne wydanie „Der Spiegel“, czasopismo „Journal of Common Market Studies“ (Blackwell Publishings) oraz Jahrbuch der Europäischen Integration (Nomos Verlag).

We wrześniu 2009r. zbiory biblioteki powiększyły się o prawie 6 tys. tytułów książek i czasopism (dar wdowy po prof. Reimucie Jochimsenie); pozycje te są sukcesywnie opracowywane i włączane do katalogu biblioteki. Z powodu ograniczonej przestrzeni głównego pomieszczenia biblioteki zreorganizowano układ księgozbioru – wydawnictwa ciągłe zostały przeniesione do oddzielnej sali. W 2009r. rozpoczęto wdrażanie systemu bibliotecznego Koha, przetłumaczono na język polski interfejs użytkownika; dokonano też konwersji części rekordów ze starego systemu. Uruchomiona została nowa wersja katalogu dostępna w trzech wersjach językowych (angielski, niemiecki, polski). Pod koniec 2009r. DAAD przyznało CSNE dotację na zakup literatury naukowej w wysokości 66 tys. euro. W 2010r. CSNE uzyskało dotację na zakup literatury naukowej od DFG w wysokości ponad 8 tys. euro.

 

Biblioteka w 2010r. włączyła się w system praktyk studenckich Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
W związku z otwarciem przez centrum nowego kierunku, zwiększyła się liczba odwiedzin w bibliotece i ilość udzielanych informacji.

W 2012r. biblioteka pozyskała księgozbiór prof. Willfrieda Spohna. Spuścizna zawiera około 2 tys. wol. i okazała się jednym z najcenniejszych darów, jakie pozyskano. Księgozbiór obejmuje trudnodostępne na polskim rynku księgarskim publikacje z zakresu historii, politologii, religii i socjologii w językach: niemieckim, angielskim i polskim. W chwili obecnej trwają prace nad katalogowaniem tej kolekcji, która będzie udostępniona studentom, doktorantom i pracownikom naukowym.

 

Dzisiaj księgozbiór naszej biblioteki liczy około 10 tys. woluminów książek i blisko 1 tys. wol. czasopism. Posiadamy również dostęp do czasopism elektronicznych oraz baz danych Biblioteki Uniwersyteckiej UWr.

 

Donnerstag, 09 Juli 2009 09:44

Przetargi

przetargi
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL